4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte;

İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Yetişmiş EBYS umanı sıkıntı olan kurumlarda, sağlıklı EBYS şartnamesi oluşturmak güç bir iştir. Bu eksikliğin giderilmesi noktasında AYS Bilişim müşterilerine EBYS danışmanlık hizmeti sunmaktadır. EBYS şartnamesi hazırlamak için;

1. AYS Bilişim danışmanı olduğu kurum yetkilileri ile EBYS firma sunumlarına katılır. 

2. Sunumlarda EBSY firmalarına gerekli soruları sorar ve incelemesini yapar ve firmaları ve yazılımlarını ayrı ayrı puanlar.

3. Shortlist te kalan firmaları belirler.

4. Adil rekabeti oluşturmak için EBYS şartnamesini hazırlar.

Sağlıklı EBYS şartname hazırlığı EBYS yazılımına ve entegrasyonuna ödenecek maliyeti garanti altına alır. EBYS Şartname danışmanlığı maliyeti uluslararası standarttı yaklaşık maliyetin %12 dir. 

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu da yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir. İbaresi bulunmaktadır.